Dutch Import & Distribution Group B.V.  BV

De Veldoven 8, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht

 

Artikel 1.             Definities

    1.1.           In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.       Dutch Import & Distribution Group B.V.: de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden: Dutch Import & Distribution Group B.V. gevestigd aan De Veldoven 8 te Hendrik Ido Ambacht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65203666;

b.      klant: het bedrijf dat met Dutch Import & Distribution Group B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Dutch Import & Distribution Group B.V.  heeft ontvangen of met wie Dutch Import & Distribution Group B.V.  in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Dutch Import & Distribution Group B.V. enige rechtshandeling verricht;

c.       overeenkomst: de overeenkomst tussen Dutch Import & Distribution Group B.V. en de klant;

d.      product: het product dat Dutch Import & Distribution Group B.V.  in het kader van de overeenkomst levert;

e.       website: de website ww.oppama.eu 

Artikel 2.            Algemeen

   2.1.           Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dutch Import & Distribution Group B.V. en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Dutch Import & Distribution Group B.V. en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

 2.2.           De onderhavige leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dutch Import & Distribution Group B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 2.3.           Eventuele afwijkingen op deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 2.4.           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2.5.           Indien een of meerdere van de bepalingen in deze leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Dutch Import & Distribution Group B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.6.           Indien Dutch Import & Distribution Group B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dutch Import & Distribution Group B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 2.7.           Van een wijziging in deze leveringsvoorwaarden dient de klant zelf kennis te nemen.

 2.8.           Deponering van deze leveringsvoorwaarden heeft plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 65203666. 

Artikel 3.            Aanbiedingen en prijsopgaven (stond offertes)

   3.1.           Aanbiedingen, prijsopgaven en prijslijsten zijn vrijblijvend.

 3.2.           Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, aanbiedingen, offertes, e-mailberichten, overeenkomsten of publicaties van Dutch Import & Distribution Group B.V.  binden Dutch Import & Distribution Group B.V. niet.

  3.3.           Dutch Import & Distribution Group B.V. heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

 3.4.           Het assortiment van Dutch Import & Distribution Group B.V. kan te allen tijde gewijzigd worden. 

Artikel 4.            Afbeeldingen

  4.1.           Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 

Artikel 5.            Totstandkoming van de overeenkomst

   5.1.           De overeenkomst komt tot stand nadat de klant akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Dutch Import & Distribution Group B.V.\

 5.2.           Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt Dutch Import & Distribution Group B.V. automatisch via de e-mail een bevestiging dat zij de bestelling van de klant heeft ontvangen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Dutch Import & Distribution Group B.V.  heeft ontvangen, dient de klant contact op te nemen met Dutch Import & Distribution Group B.V. 

Artikel 6.            Account

  6.1.           Op de website kan de klant een account aanmaken om online bestellingen te kunnen plaatsen.

 6.2.           De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.

 6.3.           Dutch Import & Distribution Group B.V.  kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een door de klant toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. Dutch Import & Distribution Group B.V. kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant. 

Artikel 7.            Annulering

  7.1.           Bevestigde bestellingen kunnen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 8.2.

Artikel 8.            Prijzen

  8.1.           Alle prijzen op de website zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten. Bestellingen vanaf € 500,00  excl. BTW zijn franco leveringen voor elke Europese bestemming, inclusief verpakking. Dutch Import & Distribution Group B.V. behoudt zicht het recht voor de gevolgen van binnenlandse of buitenlandse monetaire maatregelen in haar prijzen door te berekenen.

 8.2.           In geval de prijsverhoging meer dan 5% van het totaalbedrag bedraagt, heeft de klant het recht binnen 7 dagen door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Heeft levering reeds plaatsgevonden, dan is de klant gehouden op eigen kosten voor retourzending zorg te dragen. 

Artikel 9.            Verplichtingen van de klant

  9.1.           De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dutch Import & Distribution Group B.V.  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dutch Import & Distribution Group B.V. ter beschikking worden gesteld.

 9.2.           Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

 9.3.           De klant is gehouden Dutch Import & Distribution Group B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

 9.4.           Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant gevestigd is in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren, gebruiken en verkopen, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

 9.5.           De klant vrijwaart Dutch Import & Distribution Group B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke niet aan Dutch Import & Distribution Group B.V. toerekenbaar zijn.

 9.6.           Dutch Import & Distribution Group B.V. gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

 9.7.           Alle gegevens en inlichtingen die door Dutch Import & Distribution Group B.V. zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.

Artikel 10.          Inlichtingen en adviezen

10.1.           Inlichtingen over verwerkings- en toepassingsmogelijkheden van de producten, adviezen, richtlijnen, aanwijzingen en verdere gegevens worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, steeds naar beste weten en/of inzicht, doch geheel vrijblijvend verstrekt. Door de klant kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en Dutch Import & Distribution Group B.V. kan voor eventuele schade daaruit direct dan wel indirect voortvloeiende niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 11.            Leveringstermijn

  11.1.           Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

 11.2.           De leveringstermijn vangt aan zodra Dutch Import & Distribution Group B.V.  de bestelling heeft bevestigd.

 11.3.           In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Dutch Import & Distribution Group B.V.  ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden, 

wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 

Artikel 12.           Levering

 12.1.           De wijze van verpakken en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Dutch Import & Distribution Group B.V. bepaald.

12.2.           De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Dutch Import & Distribution Group B.V. gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant. Indien de klant de producten die Dutch Import & Distribution Group B.V. onder zich heeft, ondanks het feit dat deze ter beschikking zijn gesteld, niet afneemt, ongeacht of betaling van het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Dutch Import & Distribution Group B.V.  het recht om deze na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde. 

Artikel 13.           Reclameringen en retourzending

 13.1.           De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

a.       of de juiste producten zijn geleverd;

b.      of het juist aantal producten is geleverd;

c.       of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

13.2.           Indien binnen 10 dagen na ontvangst van de producten Dutch Import & Distribution Group B.V.  van de zijde van de klant geen schriftelijke klachten heeft bereikt, worden de producten geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.

13.3.           Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Dutch Import & Distribution Group B.V. en mits de producten franco naar Dutch Import & Distribution Group B.V.  worden toegezonden.

13.4.           De klant is verplicht Dutch Import & Distribution Group B.V. de mogelijkheid te geven om de reclamering(en) te controleren. Het feit dat Dutch Import & Distribution Group B.V. overgaat tot het onderzoeken van een reclamering, impliceert niet dat Dutch Import & Distribution Group B.V. erkent dat het geleverde product gebrekkig is.

13.5.           Indien de klant aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal Dutch Import & Distribution Group B.V., naar haar keuze, het product vervangen of de prijs voor het betreffende product crediteren. De aansprakelijkheid van Dutch Import & Distribution Group B.V.  is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.

13.6.           Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

13.7.           Reclameringen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

13.8.           In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht e.d. komen niet voor reclame in aanmerking. 

Artikel 14.          Betaling

14.1.           Betaling dient direct te geschieden tijdens de afronding van de bestelling in de betreffende Oppama webshop, zonder aftrek, tenzij een andere conditie uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien Dutch Import & Distribution Group B.V. niet de betaling van de klant heeft ontvangen, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Dutch Import & Distribution Group B.V.  gerechtigd hem, zonder enige ingebrekestelling, een rentepercentage over het openstaande deel van het factuurbedrag in rekening te brengen, dat 2% ligt boven de op dat tijdstip geldende wettelijke handelsrente.

14.2.           Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Dutch Import & Distribution Group B.V.  maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

14.3.           In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Dutch Import & Distribution Group B.V.  op de klant onmiddellijk opeisbaar.

14.4.           Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom. 

Artikel 15.          Eigendomsvoorbehoud

 15.1.           Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Dutch Import & Distribution Group B.V., totdat alle vorderingen die Dutch Import & Distribution Group B.V.  op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

15.2.           Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

 a.       verpanden;

b.      aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c.       buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

15.3.           De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dutch Import & Distribution Group B.V.  te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Dutch Import & Distribution Group B.V.  veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Dutch Import & Distribution Group B.V.  te verstrekken.

15.4.           Indien de klant zijn verplichtingen jegens Dutch Import & Distribution Group B.V. niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Dutch Import & Distribution Group B.V.  gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Dutch Import & Distribution Group B.V.  op volledige schadevergoeding.

15.5.           Indien Dutch Import & Distribution Group B.V. gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Dutch Import & Distribution Group B.V.  toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Dutch Import & Distribution Group B.V.  zich bevinden.

15.6.           Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Dutch Import & Distribution Group B.V.  daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Dutch Import & Distribution Group B.V.

15.7.           De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Dutch Import & Distribution Group B.V. toekomende rechten onverlet. 

Artikel 16.          Opschorting en ontbinding

 16.1.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Dutch Import & Distribution Group B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

16.2.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.3.           Voorts is Dutch Import & Distribution Group B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5.           Indien Dutch Import & Distribution Group B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

16.6.           Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Dutch Import & Distribution Group B.V. de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de producten die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn geleverd aan de klant gefactureerd, onverminderd het recht van Dutch Import & Distribution Group B.V. op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies. 

Artikel 17.          Aansprakelijkheid en verjaring

 17.1.           Dutch Import & Distribution Group B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.       een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden;

b.      enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

17.2.           De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Dutch Import & Distribution Group B.V.  is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

17.3.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dutch Import & Distribution Group B.V. is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

17.4.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.

17.5.           Dutch Import & Distribution Group B.V.  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies, door het verkeerd of niet goed onderhouden van de producten of door het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste controles.

17.6.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de producten.

17.7.           In geen geval is Dutch Import & Distribution Group B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

17.8.           Indien Dutch Import & Distribution Group B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Dutch Import & Distribution Group B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

17.9.           Dutch Import & Distribution Group B.V.  is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.10.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

17.11.           Indien Dutch Import & Distribution Group B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dutch Import & Distribution Group B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Dutch Import & Distribution Group B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Dutch Import & Distribution Group B.V.  beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product excl. btw waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.12.           De klant vrijwaart Dutch Import & Distribution Group B.V. voor vorderingen die derden tegen Dutch Import & Distribution Group B.V. instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Dutch Import & Distribution Group B.V.  niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Dutch Import & Distribution Group B.V. op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Dutch Import & Distribution Group B.V.  mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

17.13.           Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Dutch Import & Distribution Group B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dutch Import & Distribution Group B.V.  kan aanwenden. 

17.14.           Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Dutch Import & Distribution Group B.V.  handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Dutch Import & Distribution Group B.V. daardoor lijdt of heeft geleden. 

Artikel 18.          Overmacht

 18.1.           Dutch Import & Distribution Group B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Dutch Import & Distribution Group B.V. door haar leveranciers; ex- en importverboden; storingen en ongevallen in de fabriek waar de producten geproduceerd worden; het verbranden van middelen van vervoer van Dutch Import & Distribution Group B.V. , haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

18.2.           Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Dutch Import & Distribution Group B.V.

18.3.           Indien er sprake is van overmacht, dan zal Dutch Import & Distribution Group B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren zullen zowel Dutch Import & Distribution Group B.V.  als de klant gehouden zijn om die te benutten.

18.4.           Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen tot aan de overmachtssituatie is geleverd zal aan de klant in rekening worden gebracht. 

Artikel 19.          Geheimhouding

 19.1.           Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

19.2.           Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Dutch Import & Distribution Group B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dutch Import & Distribution Group B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dutch Import & Distribution Group B.V.  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 20.         Intellectuele eigendomsrechten

20.1.           Dutch Import & Distribution Group B.V. behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde documenten, offertes, afbeeldingen, ontwerpen en tekeningen.

20.2.           De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Dutch Import & Distribution Group B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Artikel 21.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 21.1.           Op elke overeenkomst tussen Dutch Import & Distribution Group B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

21.2.           Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Dutch Import & Distribution Group B.V.  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dutch Import & Distribution Group B.V. gevestigd is.

 

 

 

 

 

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password